شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خلیج فارس نامی به گستره تاریخ

خلیج فارس نامی به گستره تاریخ

/post-6205/

از آن زمان که تاریخ بشر مکتوب شد و جغرافی بعنوان علمی درخور اهمیت و سرآمد تلقی شد نام خلیج فارس در کهن ترین متون باستان به چشم می‌خورد و با نام پارس یا فارس گره خورده است. یونانیان باستان معتقد بودند نام خلیج فارس اسم یکی از چهار دریای شناخته شده ای است که به اعتقاد آنان همگی از یک اقیانوس...