شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خوزستان حکایت اژدها اسفندیار و کوه های آتشین

خوزستان, حکایت اژدها اسفندیار و کوه های آتشین

/post-5500/

سال ۱۹۰۸، هفت سال بعد از آن بود که ویلیام ناکسی دارسی، میلیونر استرالیایی، امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران را از مظفرالدین شاه گرفت. ناکافی بودن ذخایر نفت چیاسرخ، دو حلقه چاه اکتشافی ناموفق در خوزستان و در نهایت به اتمام رسیدن سرمایه شرکت باعث شد تا دستور توقف عملیات از طرف تصمیم‌گیرندگان صادر...