شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خوزستان مهد فرهنگ و هنر

استان خوزستان , مهد فرهنگ و هنر

/post-6787/

● تاریخچه استان خوزستان سرزمین دیگری است ؛ دنیایی متفاوت همراه با ویژگیها و تنوعات خاص، سرزمین نجابتهای برهنه با آفتابی داغ و سوزان که گرمابخش حیات، منشاء صفا، صمیمیت و خونگرمی جنوب و جنوبی هاست. خوزستان یا «شکرستان » از دیرباز مهد تمدن و فرهنگ بوده و قابلیتهای سرشاری در این زمینه داشته که...