شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دارکوب سانان

دارکوب کوچک

/post-1694/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش کوچک است. منقار کوچک پیشانی نخودی سفید و پیش تارک د رپرنده ی نر قرمز و در پرنده ی ماده سیاه است، روتنه با رگه های سفید مشخص بدون سفیدی شانه و فاقد رنگ قرمز بر دم است. در پرواز هایی که بالا و پایین می رود، بسیار کوچک به نظر آمده و...

دارکوب قهوه ای (دارکوب راه راه)

/post-1693/

شخصات ظاهری: این پرنده ، 16 سانتیمتر طول دارد و رنگ پرو بال و ویژگی رفتاریش شبیه شبگردهاست. هب دلیل توانایی و سازگاریش در مخفی شدن مشکلات فراوانی درتشخیص و بررسی این پرنده به وجود می آورد. حالت افتادن این پرنده به داخل پوشش گیاه، یاد آور سنگ چشم دم دراز یا سنگ چشم پشت سرخ ماده است. اغلب در...

دارکوب سیاه

/post-1692/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 51 سانتیمتر طول دارد و با دارکوب های دیگر اشتباه نمی شود. تقریبا هم اندازه ی کلاغ و به رنگ سیاه با منقار و چشمان زرد کمرنگ مایل به خاکستری دیده می شود. پرنده ی نر، با تاج و تارک قرمز و پرنده ی ماده، تنها در پس سرش لکه ی قرمزی دیده می شود. تک منقار خاکستری تیره است....

دارکوب سوری ( دارکوب باغی)

/post-1691/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 23 سانتیمتر طول دارد و به رنگ سیاه و سفید با لکه ی قرمز پس سر در پرنده ی نر (در ماده تارک و پس سر سیاه است) دیده می شود. زیر بدن و زیر دم قرمز و زیر تنه سفید سربی است. بسیار شبیه دارکوب بزرگ است. با این تفاوت که فاقد رگه ی سیاه چانه است. روتنه سیاه با نوار پهن سفید...

دارکوب سر سرخ

/post-1690/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و نسبتا کوچک است. صورت کمرنگ، تارک کاملا قرمز، منقار ظریف، چانه دارای نوارهای ناکامل، زیرتنه سفید با رگه های نازک نخودی و زیر بدن و زیر دم قرمز است. شیوه ی پرواز و انتخاب زیستگاهش مانند دارکوب بزرگ است، اما اندازه اش کوچکتر است. صدا: صدای این...

دارکوب سبز شکم پولکی ( دارکوب سبز راه راه )

/post-1689/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 34 سانتیمتر طول دارد و شبیه دارکوب سبز و اندکی بزرگتر از آن است و به واسطه ی پرهای پولک مانند سیاه و سفید زیرتنه، که از قسمت پایین سینه تا پرهای پوششی زیر دم را پوشانده است، شناخته می شود. منقار سبز خاکستری کمرنگ با خط ابرویی سفید، لکه ی سیاهی د رصورت که به خط چشمی...

دارکوب سبز

/post-1688/

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 32 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش متوسط است. روتنه کاملا سبز، سر دارای لکه های قرمز، زیر تنه سبز زیتونی و دمگاه زرد مایل به سبز با زرد کمرنگاست. پرنده ی ماده فاقد لکه های قرمز در نوار سیاه سبیل است، اما هر دو جنس با تارک کاملا قرمز و چشمان سفید؛ که با رنگ سیاه...

دارکوب بلوچی

/post-1687/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه دارکوب سوری است. که در ناحیه ی بلوچستان ایران، داخل نژآد پیدا کرده اندف اما اندکی کوچکتر با تارک و پس گردن قرمز است، پرنده ی نر شبیه پرنده ی جوان دارکوب سوری است، با این تفاوت که دراین گونه، قرمزی تا پس سر ادامه ندارد. زیر تنه سفید...

دارکوب بزرگ (دارکوب خالدار بزرگ)

/post-1686/

مشخصات ظاهری: این پرنده 23 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش متوسط است و لکه های سفیدی روی شانه هایش دیده می شود. زیر دم و زیر بدن قرمز است پرنده ی نر، با نوار سیاه در حاشیه ی گردن و پس سر قرمز و پرنده ی ماده با تارک سیاه دیده می شود. زیر گونه ای که در ایران است ، علاوه بر بلندتر بودن منقار؛...

دارکوب بال سفید

/post-1685/

مشخصات ظاهری: این پرنده 23 سانتیمتر طول دارد و از نظر اندازه شبیه دارکوب بزرگ و دارکوب سوری است، با این تفاوت که نر و ماده همشکل نبوده و شکل ظاهریشان نز با هم تفاوت دارد. از سایر دار کو ب های ابلق، به واسطه ی سفیدی بسیار بزرگتر خط بالی و رگه های پهن سفید روی شاهپرهای ثانویه متمایز می شود....

12»