شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دبی دیگر دبی نیست

دبی دیگر دبی نیست

/post-6273/

از دهها سال قبل وجود منابع عظیم نفت و گاز در حوزه خلیج فارس، این منطقه را مورد توجه قرار داد و دولت های استعمارگر، تسلط بر منطقه و ایجاد و تقویت حکومت های وابسته و دست نشانده را سرلوحه خود قرار دادند و چنین بود که به زودی تعدادی از کشورهای کوچک و بزرگ خلیج فارس طی قرن گذشته به شیخ نشین های...