شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دروازه میندوس میندوس کاپیسی Myndos Gate Myndos Kap

دروازه میندوس(میندوس کاپیسی)(Myndos Gate (Myndos Kapısı)

/post-4483/

برای تاریخ عالی شیطان ها ، این دروازه از دوران شاه ماسولوس ، آخرین بخش باقی مانده از دیوارهای قلعه ای محکم بوده است. با اندازه 7 کیلومتر ، دیوار اطراف را پوشانده و از شهر باستانی هالیکارناسوس (Halicarnassus) محاظت میکرد. منبع:parsacity