شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دریایی سانان

کبوتر دریایی مدیترانه

/post-2274/

مشخصات ظاهری : طول بدن 46 سانتی متر ، کبوتر دریایی بزرگ با روتنه ی خاکستری قهوه ای و زیر تنه سفید بدون لکه است. پرنده ای دریازی است. لبه ی زیرین بال ها به رنگ قهوه ای تیره است. زیر بال ها با حاشیه ی قهوه ای و بالای دم لکه ی سفید ی در نزدیکی انتها دارد. از نزدیک رنگ منقار زرد دیده می شود....

کبوتر دریایی دم باریک

/post-2273/

مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده، 43 سانتی متر طول دارد. رنگ قهوه ای شبیه کبوتر دریایی پشت تیره ولی اندکی کوچک تر با دم باریک تر است. بر روی شاهپر ها رگه های کمرنگ تری دیده می شود. منقار خاکستری با نوک تیره است. پرواز به صورتی نامنظم و در نزدیک سطح دریاست. در باد شدید، پرواز مستقیم است و...

مرغ طوفان

/post-2271/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 18 سانتی متر طول دارد. و با اینکه در خاورمیانه کمیاب است. اما، معمولا دیده می شود. ویژگی خاص این پرنده، علاوه بر دمگاه سفید؛ که در اغلب مرغان طوفنان دیده می شود. بیرون زدن پاها در انتهای دم ( که مربع شکل است) در پرواز، و گستردگی دمگاه از دو طرف تا بالای دم، از...

پرندگان راسته کبوتر دریایی سانان

/post-2270/

این تیره، پرندگان دریازی اند و بالهای بلندی دارند. بینی شان لوله ماننداست که در دو طرف حاشیه ی منقار قرار دارد. بوی مشک مانند و تندی دارند.شناگرند و پروازشان به شکل بالبازروی های کوتاه و بال زدن های تند و نامنظم است و عمدتا نسبت به افق زاویه دار است. تنها هنگام تولید مثل به ساحل می آیند و...