شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دریا نازیباست چون متولی ندارد

دریا نازيباست چون متولی ندارد

/post-6464/

نشسته ام روی ماسه های گرم ساحل و دارم این آبی ابدی را دنبال می کنم. دریا رو به روی من است و این موج های متوالی، که دل آدم را تسخیر می کند، زیبا و بزرگ است. آبی و بی انتها. آنقدر خواستنی که عاشقش می شوی و می مانی. آنقدر که هر بار به خودت می گویی: دریا یک هیجان شناور است، جایی که می توان...