شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دودوک

دودوک

/post-1611/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و با زیستگاه های کویری سازگار و با محیط اطرافش بسیار هماهنگ است. مانند سلیم ها، با سرعت راه رفته و به طور ناگهانی می ایستد و دویدن را بر پرواز ترجیح می دهد. به رنگ شنی نخودی است و سرش به واسطه ی لکه ی سیاهی که از پشت چشم ها آغاز شده و تا پس سر،...