شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دو پای بلوچی

دو پای بلوچی

/post-1494/

( دوپای هوتسون ) مشخصات : از نظر جثه ، حد واسط " دو پای کوچک " و " دوپای ویلیام " است ، ولی گوش هایش از هر دوی آنها بلندتر است . دم نسبتاً باریک است . موهای دم قهوه ای تیره و انتهای منگوله دم سفید است ( سایر دوپاها قسمت سفید دیگری در پشت قسمت قهوه ای دارند ) . برای شناسایی دقیق ، بررسی...