شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

رابطه بین اندازه چشم و آواز خواندن پرندگان

رابطه بين اندازه چشم و آواز خواندن پرندگان

/post-2309/

هنگام سپيده دم و با شروع يك صبح مه آلود ويلزي، نخستين پرندگاني كه خواندن آواز را شروع مي كنند سينه سرخ اروپايي، توكاي سياه و توكاي آوازه خوان هستند. با بالا آمدن كامل خورشيد گونه هاي ديگري چون سهره جنگلي و چرخ ريسك آبي نيز به اين گروه اضافه مي شوند. اما معمولا ۱۰۰ دقيقه طول مي كشد تا آواز...