شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

رابطه بین جهانگردی کار و وقت آزاد

رابطه بین جهانگردی , کار و وقت آزاد

/post-5968/

جهانگردی فرصت و انگیزه ای است بزرگ و خودجوش برای تحکیم شناختهای به دست آورده شده ،اینکه خانواده های غیرآشنا را به آشنا مبدل سازیم ،اینکه شناختهای جدیدی به دست آوریم و با مهربانیها ، احساسها و رفتارهای اجتماعی تازه آشنا گردیم . حرکت به سوی مکانهای مختلف و خارج از نقاطی که به آنها عادت کرده...