شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

راهبردهای کلیدی مدیریت اکوتوریسم

راهبردهای کلیدی مدیریت اکوتوریسم

/post-6275/

راهبردهای مدیریتی،اساس یک طرح مدیریتی اکوتوریسم را تشکیل می دهند.راهبردهای مدیریتی، فعالیت های گردشگری را تعیین می کنند که در اهداف حفاظتی یک منطقه حفاظت شده، نقش دارند.با این وجود این راهبردهارا می توان برای پیشرفت گردشگری در مناطقی بکار برد که رسمأ حفاظت نشده اند.برای حصول اطمینان از...