شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

راهنمای تور کیست

راهنمای تور كیست 2

/post-7243/

راهنمای تور در پذیرفتن مسولیتهای پزشكی باید بسیار هوشیار باشد مهارت هایی چون دادن تنفس مصنوعی , نجات غریق , كمك های نخستین پیشرفته كمك بسیار با ارزشی در رهبری تور است داشتن توانایی در این زمینه ها برای جهانگردان مایه آسایش بسیار خواهد بود ۱۴. رفتار آرام : حتی در هنگام نگرانی نیز باید لبخند...

راهنمای تور كیست 1

/post-7242/

راهنما همراه گروه سفر می كند و رابط میان مسافران و شركت برگزار كننده تور است . راهنما مسافران رابه هنگام دشواریهای شخصی كمك می كند و بر انجام درست برنامه و كارها نظارت دارد و حساب و كتاب هزینه را از آغاز تا پایان نگاه می دارد. در این قسمت سعی دارم یك سری از تجربیات آموزشی و عملی خودم را در...