شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

روستای سریزد

روستای سریزد

/post-2934/

پيشينه تاريخى بررسى باستانشناسان از مطالعه سفال هاى به دست آمده نشان مى دهد كه اين منطقه در دوره حكومت سلجوقيان، ايلخانيان و صفويان پر رونق ترين روزگار خود را طى كرده است. به عقيده كارشناسان و با توجه به آنچه در متون تاريخى آمده است، قبل از پيدايش شهر يزد كنونى، محوطه اى در نزديكى روستاى...