شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زبان انگلیسی تان خوب است

زبان انگلیسی تان خوب است؟

/post-4258/

به به! چه عالی.اما توی چین ،هیچ به کارتان نمی آید.قبل از خروج از هتل حتما کارت هتل را که نام دقیق و آدرس هتل روی آن است، بگیرید و از مسئول پذیرش هتل - که احتمالاتنها فرد آن حوالی ا ست که انگلیسی بلد است - بخواهید نام تمام مکان هایی را که در آن روز قرار است به آنها سر بزنید به زبان چینی روی...