شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زرد پره ی تالابی

زرد پره ی تالابی

/post-2106/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/15 سانتیمتر طول دارد. در پرنده ی نر، سر وجلو گردن سیاه، گردن کم و بیش سفید وسبیل سفید است. درپرنده ی ماده، گلو سفید، خط زیرمنقار در مرکز گلو سیاه؛ نوار ابرویی و دو طرف گردن سفید و به طور کلی، سر فهوه ای تیره است. پرنده ی جوان دراولین پاییز، شبیه پرنده ی ماده است....