شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زرد پره ی سر آبی

زرد پره ی سر آبی

/post-2112/

مشخصات ظاهری: طول بدن 5/16 سانتیمتر شبیه زرد پره ی سر زیتوی به رنگ روشن است. در پرنده ی نر سر و نوار سینه ربه رنگ آبی خاکستری روشن، گلو قرمز آخری و دمگاه قرمز نخودی است. پرهای پوششی زیر تنه به رنگ قرمز آخری روتنه قرمز قهوه ای با رگه هایی از زرد است. پرنده ماده کدرتر است و اغلب رگه هایی به...