شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زرد پره ی لیمویی

زرد پره ی لیمویی

/post-2118/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/16 سانتیمتر طول دارد . اندازه ی متوسط، منقار خاکستری، یا سفیدی در دم و دمگاه حنایی است. در پرنده ی نر، گلو و تارک زرد، بخصوص در بهار و در پرنده ی ماده سبیل زرد و گاهی خط ابرو و وسط تارک زرد رنگ است که بدین واسطه از پرنده ی ماده زرد پره گونه سفید متمایز می شود....