شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زلزله قیروکارزین

زلزله قیروکارزین

/post-5999/

زلزله قیر به روایت شهید دستغیب از کتاب داستانهای شگفت (متن قدیمی می باشد) «قیر» سمت جنوب شرقی شیراز به فاصله تقریبا چهل فرسنگ واقع است و در حدود چهارده فرسنگ از فیروز آباد دورتر است و فاصله‏اش از کارزین یک فرسنگ و نیم می‏باشد (در فارسنامه گوید: بلوک قیر، طول آن ده فرسخ می‏باشد که ابتدای آن...