شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زندگی پشت هیچستان

زندگی در پس هیچستان

/post-6775/

مهاجرت، جدا از نابسامانی‌ها و مشکلات فراوانش، زمانی به عنوان یک آسیب جدی مطرح می‌شود که بدانیم مهاجرت وسیله‌ای برای آزار مهاجران، به دست کارفرمایان است. کار طاقت‌فرسا، سوء استفاده‌های مختلف اعم از جنسی، فیزیکی، روحی- روانی و... عدم دسترسی به یک وعده غذای کامل، ‌بیماری و در اختیار نداشتن...