شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زنگ خطر حاشیه نشینی به صدا درآمد

زنگ خطر حاشیه نشینی به صدا درآمد

/post-6086/

از مهاجرت تا حاشیه نشینی مارکس،درباره انسانی سخن گفت که در کلبه کوچکی می زیست و احساس خوشبختی می کرد، تا آن که همسایه اش در کنار کلبه او کاخی بنا کرد. از همان زمان، کلبه نشین احساس محرومیت کرد. همین مثالی که از مارکس نقل شد می تواند به زمان حال نسبت داده شود. کلبه نشین همان حاشیه نشین یا...