شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زین سازی

زین سازی

/post-2807/

در مطالعه تاريخچه ترکمن، اسب و اسبدواني از جمله توانمندي هاي ريشه دار در بين اين قوم است و دقيقاً نمي توان تاريخي براي ساخت زين تعيين کرد چر اکه از زماني که ترکمن وجود داشته اسب و زين سازي و ساير متعلقات آن نيز وجود داشته است. اين رشته در زمره رشته هاي در حال منسوخ شدن است که در گذشته به...