شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سارگپه چشم سفید

سارگپه چشم سفید

/post-1733/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 45 سانتی متر طول دارد و سارگپه ای کوچک است. هنگام سر خوردن روی جبهه های هوا، شبیه پرنده ای بین سارگپه ی جنگلی و سنقرها، اما با بال های باریک، به نظر می آید. نر و ماده همشکل اند. در بالبازروی، بال ها زاویه دار و دم نسبتا دراز و باریک و نیمه گسترده است. چانه و گلو...