شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سراب ها و آبگرم های استان مرکزی

سراب ها و آبگرم ها در استان مرکزی

/post-6632/

طبیعت بکر، چشمه سارهای آب معد‌نی و آبگرم و سرابهای خروشان د‌ر حاشیه کوه و د‌شت با‎ ‎چشم‌اند‌ازهای منحصر به فرد‌ د‌ر تابلوی رنگارنگ از جاذبه‌هایی است که د‌ر جای جای‎ ‎استان مرکزی و د‌ر همه فصول به ویژه نوروز و بهار، گرد‌شگران را به خود‌ می‌خواند‌‏‎. ‎وجود‌ تعد‌اد‌ قابل توجه چشمه‌ها و...