شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سرزمین علم و فرهنگ

خراسان جنوبی سرزمين علم و فرهنگ

/post-6553/

● مقدمه استان خراسان جنوبی در تاریخ ۳۰/۱/۸۳ طبق مصوبه شورای اسلامی از استان خراسان بزرگ منفک گردید واستانداری آن در مورخه ۲۲/۵/۸۳ استقرار یافته است. استان خراسان جنوبی از شرق با کشور افغانستان هم مرز است و در شمال با استان خراسان رضوی ودر شمال غربی وغرب با استان یزد و در جنوب غربی نیز با...