شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک سر دودی

سسک سر دودی

/post-2154/

مشخصات ظاهری: این پرنده،5/12 سانتیمتر طول دارد. و شبیه سسک چشم سفید؛ اما اندکی کوچکتر با دم کوتاهتر است. پرنده ی ماده و پرنده ی جوان، به رنگ شنی و روشن تر از سایر سسک های بوته زی و رنگ آمیزی ساده تر دیده می شود. در پرنده ی نر، تارک و گوشپرها سیاه است. این سیاهی تا حدود پس سر و جبه که به...