شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک چیف چاف

سسک چیف چاف

/post-2141/

مشخصات ظاهری: این پرنده 11 سانتی متر طول دارد. اندازه اش متوسط است و به رنگ زیتونی خاکستری تیره، سر نسبتا گرد و نوار ابرویی سفید نخودی و پر وبال ، سینه و گاهی در پرهای پوششی زیر دم؛ به رنگ زرد کمرنگ است . حلقه ها چشمی ناقصی در اطراف چشم ها دارد. گوشپرهای تیره، زیر تنه سفید چرکی و پهلوها...