شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سفرت بخیر اما

سفرت بخیر اما

/post-4883/

پشت اتوبوس نوشته بود: «سفر بخیر»! پسرک نمی‌دانست ماشین معنایش چیست؟ از نظراو سفر همیشه خوب بود و خیر! اتوبوس از مقابل ماشینشان گذشت و رفت. پدر پایش را روی گاز گذاشته بود و تخت گاز می‌رفت. چنان که هیچ ماشینی به گرد سرعتش نمی‌رسید. لحظه‌ای بعد در پمپ بنزین وسط اتوبان توقف کوتاهی داشتند و باز...