شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفرهای ارزان قیمت

سفرهای ارزان

/post-7044/

یكی از پروژه‌هایی كه با وعده‌های شیرین و امیدواركننده مدتها پیش مطرح و به زودی به دست فراموشی سپرده شد و بنا به اظهار خسرو ایرانپور دبیر جامعه هتلداری ۱۹ ماه تحت بررسی و كار كارشناسی متخصصین و صاحب نظران قرار داشته طرح ایجاد امكانات سفر با توجه به اقتصاد خانواده برای همگان خاصه خانواده‌های...