شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر به گرجستان خاک خاص خدا

سفر به گرجستان

/post-7070/

سفر به گرجستان خاک خاص خدا طبق روایتی قدیمی وقتی خداوند عرصهء زمین را میان اقوام مختلف جهان تقسیم می کرد، گرجیان سرگرم پختن غذاها و آماده کردن سفرهء خود بودند و دیر رسیدند و خدا به آنها گفت که دیگر جایی برای قوم گرجی نمانده است. آنها گفتند که از آن رو دیر رسیده اند که مشغول نوشیدن با یاد و...