شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سنقر گندمزار

سنقر گندمزار

/post-1740/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 43 تا 47 سانتی متر طول دارد. بدن به حالت قوزدار، کشیده، با بال های باریک و کشیده و دم دراز و بلند است. اندکی از سنقر خاکستری کوچکتر و باریکتر است. ماده آن شبیه ماده ی سنقر خاکستری است با این تفاوت که دمگاه، سفیدی کمتری دارد. تفاوت نر آن با نر سنقر خاکستری، فقدان...