شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سهره ی خاکی

سهره ی خاکی

/post-2181/

مشخصات ظاهری : انی پرنده ، 5/14 سانتیمتر طول دارد و به طور کلی به رنگ شنی نخودی کمرنگ دیده می شود. رنگ بال ها و منقار کوچک مخروطی و سیاهش از ویژگی هاب برجسته در شناسایی این پرنده است. سر، گلو و رو تنه شنی قهوه ای و قسمت پایین سینه زیر تنه وزیر دم سفید است. پاها سیاه شاهپرهای بال سیاه با...