شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سهره ی مغولی

سهره ی مغولی

/post-2190/

مشخصات ظاهری: این پرنده 14 سانتیمتر طول دارد و کوهستان نشین است. شبیه سهره ی صورتی بوده و سهره ی بالغ تولید مثل کننده به واسطه ی سفیدی بزرگ روی بال ها و پاهای نر دارای لکه ی کوچک گلی رنگی روی دمگاه سفید است (سطح گلی رنگ روی دمگاه سهره ی صورتی بزرگتر است) و رنگ گلی صورتی روی گلو متغیر بوده...