شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سهره ی پیشانی سرخ

سهره ی پیشانی سرخ

/post-2179/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 12 سانتیمتر طول دارد . کوچک و خیل است و با رگه رگه های سیاه ، سر و سینه ی دودی مایل هب قهوهای و د رپیشانی لکه ی نارنجی درخشانی دیده می شود. در پرواز بدن تیره اما زیر تنه و زیر بال ها کمرنگ به نظر می آدی. پرنده ی جوان دارای صورت تمیز نارنجی و روتنه ی و زیر تنه ی رگه...