شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سوسمار بیابانی پوزه کوتاه

سوسمار بیابانی پوزه کوتاه

/post-2416/

مشخصات : سپر پس سری کوچک یا وجود ندارد و در تماس با سپر آهیانه ای میانی نیست ، سپرهای شفاف پلک پایین با حاشیه سیاه نیستند . پلاکهای شکمی معمو لا در 12 (بندرت 10 یا 14 ) ردیف طولی مستقیم ، 3 فلس بینی که از پایین در تماس با سپر پوزه ای و اولیم فلس لب بالا ، یقه خمیده یا زاویه دار و آزاد ، سر...