شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سوسمار سه خط

سوسمار سه خط

/post-2423/

مشخصات: پلک زیرین بدون سپرهای شفاف ، صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای بر امدگی ، پلاکهای شکمی به شکل متوازی یا ذوزنقه با شکاف هايی ما بین ردیف های طولی ، حاشیه های عقبی و پهلویی بسیار واضح نیمه نیمه رویهم قرار گرفته اند ، پلاکهای شکمی در 6 ردیف طولی ، 38 یا بیشتر فلس پشتی در ردیف عرضی...