شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شناخت اثرات گردشگری قسمت اول

شناخت اثرات گردشگری ـ قسمت اول

/post-6716/

پدیده نوین گردشگری که بر خاسته از افزایش اوقات فراغت است" به تدریج در تمامی جوامع جهان رسوخ کرده و از جنبه های گوناگون " آ ثار بسیار مثبت یا منفی به بار آ ورده است.امروزه بهترین بخش از اوقات فراغت افراد در جامعه های گوناگون به گردشگری اختصاص یافته است.از این رو در جنبه های گوناگون زندگی...