شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شهرستان نیشابور

نیشابور

/post-7234/

نیشابور، بزرگ‌ترین مركز دانش اسلامی و گاهواره ارجمند‌ترین سخنوران و دانشمندان ایران بوده‌ و پس‌از بلخ، مرو و هرات، چهارمین شهر خراسان باستانی به‌شمار رفته است. مهم‌ترین صنایع دستی مردم نیشابور قالی بافی، فیروزه تراشی، سفال سازی، سبد بافی، و . است. بیش تر مردم نیشابور از نژاد پیشین ایرانی و...