شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

صدای پای زاگرس

صدای پای زاگرس

/post-6146/

در بیشه های سبز لرستان قطار که آهن بر آهن می‌ساید قصه جدیدی آغاز می‌شود. قصه‌ای که ماخواسته‌ایم. خواسته‌ایم و در مسیر افتاده‌ایم. زندگی یعنی همین. مجموع‌ انتخاب‌ها. افت و خیز دارد لابد. قصه بدون افت و خیز که قصه نمی‌شود. نروی، بزرگ نمی‌شوی. بزرگ نشوی، زندگی را نمی‌فهمی. لهجه‌ها را معنا...