شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ضمانت توسعه پایدار گردشگری شهری با حفاظت بافت های

ضمانت توسعه پایدار گردشگری شهری با حفاظت بافت های تاریخی

/post-6143/

با ظهور مدرنیسم و هجوم فرهنگ های غیربومی و الگوی مصرف جهان پیشرفته به کشور، فرهنگ شهرنشینی جدید در تضاد با فرهنگ سنتی قرار گرفته و فرهنگ نوگرایی و تجددطلبی جایگزین فرهنگ اصیل و سنتی شده است که این امر منجر به بروز بحران بی هویتی در شهرها و به خصوص در میان ساکنان بافت های تاریخی شهرهای کهن...