شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

عصارخانه شاهی

عصارخانه شاهی؛ کارخانه روغنکشی شاه عباس

/post-4113/

اگر خبردار شویدکه یکی از کارگاه های سلنتطی دوره شاه عباس با تمام ابزار و وسایلش سالم مانده؛ به گونه ای که می توان مجددا آن را راه اندازی کرد، چقدر مشتاق دیدنش خواهید بود؟ این کارگاه همان عصارخانه شاهی اصفهان است که از میان صدها کارگاه سلطنتی دوره صفویه تقریبا به طور کامل سالم مانده و حال و...