شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار عباس آباد

غار عباس آباد، قزوین

/post-3938/

موقعیت به فاصله 55 کیلومتری شهر قزوین روستا/ شهر آبگرم قرار گرفته است. از آبگرم به سوی قزوین و در سمت راست جاده و بعد از حدود 4 کیلومتر، کوهی منفرد به ارتفاع حدود 300 متر از زمین ​ های اطراف قرار دارد. غارهای عباس آباد در این کوه زایش یافته ​ اند. معرفی دهانه ​ های غارها مشرف به رودخانه...