شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

فرهنگ و جغرافیای اسرارآمیز کرمان

فرهنگ و جغرافیای اسرارآمیز استان كرمان 2

/post-7075/

جهانگردان حرفه ای از دیر باز ایران را به لحاظ طبیعت رنگارنگ, اقوام گوناگون و فرهنگ و تمدن پر رمزو رازش, سرزمین تضادها شناخته اند این ویژگی ها نه فقط در مجموعه سرزمین ایران كه گاه حتی در یك بخش خاص آن هم دیده می شود كرمان از جمله این بخشهاست ▪ ماهان؛ بهشت زمین در دل كویر شهر ماهان در فاصله...

فرهنگ و جغرافیای اسرارآمیز استان كرمان 1

/post-7074/

جهانگردان حرفه ای از دیر باز ایران را به لحاظ طبیعت رنگارنگ، اقوام گوناگون و فرهنگ و تمدن پر رمزو رازش، سرزمین تضادها شناخته اند. این ویژگی ها نه فقط در مجموعه سرزمین ایران كه گاه حتی در یك بخش خاص آن هم دیده می شود. كرمان از جمله این بخشهاست. تنوع آب و هوایی، فرهنگ و هنر صبور و جذاب، با...