شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

فرهنگ گردشگری و سفرهای همگانی

فرهنگ گردشگري و سفرهای همگانی

/post-6502/

سفر پدیده ایست که از گذشته های دور مورد توجه جوامع انسانی بوده و بر حسب نیازهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی به پویایی خود ادامه داده و با توجه به گسترش ارتباطات و افزایش چشمگیر تعداد علاقه مندان، پیامدهای بسیاری همچون اشتغال و ارزآوری را به همراه داشته است و همچنین نیاز انسانها به...

فرهنگ گردشگري و سفرهای همگانی

/post-6487/

سفر پد‌ید‌ه‌ای است که از گذشته‌های د‌ور مورد‌ توجه جوامع انسانی بود‌ه و برحسب نیازهای متفاوت اجتماعی، اقتصاد‌ی و تاریخی به پویایی خود‌ اد‌امه د‌اد‌ه و با توجه به گسترش ارتباطات و افزایش چشمگیر تعد‌اد‌ علاقه‌مند‌ان، پیامد‌های بسیاری همچون اشتغال و ارزآوری را به همراه د‌اشته است. همچنین نیاز...