شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قوی کوچک

قوی کوچک

/post-1300/

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 122 سانتی متر طول دارد . از قوهای دیگر کوچکتر است و گردن و منقاری کوتاهتر دارد. پرنده ی بالغ شبیه قوی فریاد کش است. با این تفاوت که زردی منقارش در قاعده ، کمتر از قوی فریاد کش است و از قوی گنگ، به واسطه ی رنگ منقار و کوچکی جثه اش متمایز است. گردنش را راست نگه می...