شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

لاسرتای آسیای مرکزی

لاسرتای آسیای مرکزی

/post-2430/

مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان ؛ فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛ 2 ردیف منافذ رانی توسط فضایی کمتر از یک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند ؛ معمولا چندین فلس یقه ای بطور مشخص بزرگتر از فلس های گلویی مجاور ؛ 5 جفت سپر آرواره ای ؛ فلس هایی بینی از پایین در تماس...