شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

لاسرتای استراچ

لاسرتای استراچ

/post-2431/

مشخصات : فلسهای زیر چشمی در تماس با دهان ؛ فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص؛2 ردیف منافذ رانی توسط فضایی دست کم کمتر از یک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شد ه اند . معمولا چندین فلس یقه ای بطور مشخص بزرگتر از فلس های گلویی مجاور ؛ 5 جفت سپر زیر اواره ای ؛ 23 تا 33 فلس گلویی ؛...