شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

لاسرتای اندرسون

لاسرتای اندرسون

/post-2432/

مشخصات : فلس های زیر چشمی درتماس با دهان ، فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ، دو ردیف منافذ رانی توسط فضایی کمتر از یک سوم اندازه یک ردیف از هم جدا شده اند . معمولاٌ فقط یک فلس یقه ای میانی بطور مشخص بزرگتر از فلس های گلویی مجاور است . فلس های بالای چشمی و پیشانی توسط ردیف...