شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

لاسرتای ایرانی

لاسرتای ایرانی

/post-2435/

مشخصات : فلسهای زیر چشمی در تماس با دهان ، فلسهای جانبی چهارمين انگشت فاقد ريشه های مشخص ؛2 رديف منافذ رانی توسط فضايی کمتر از يک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند ؛ معمولا چندين فلس يقه ای به طور مشخص بزرگتر از فلسهای گلويی مجاور؛5 جفت سپر زير آواره ای ؛ کمتر از 40 فلس گلویی ؛فلسهای...